Polttoaineiden verotus

Polttoaineen hinnat, ne vaikuttavat eniten niiden työssäkäyvien kustannuksiin joilla ei ole mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä. Kun palkasta menee 600€/kk pelkästään polttoaineisiin niin pistää miettimään, että miksi autoilevaa kansalaista kuritetaan näin rajusti? Alennetaan diesel- ja bensanverotusta tuntuvasti, niin se lisää myös ostovoimaa.

Polttoaineiden verotusta on laskettava, niin liikkumisen- ja kuljetustenkustannukset putoavat.

Jakeluvelvoitteen toteuttaminen uusiutuvilla biopolttoaineilla on tehotonta ja kallista. Biopolttoaineet kannattaa polttaa korkean hyötysuhteen monipolttoainevoimaloissa. Jakeluvelvoitteesta on luovuttava ja panostettava synteettisiin polttoaineisiin.

Suomen omavaraisuus ja ruoan tuotanto

Ruoan hinta on saatava alemmaksi, tuetaan mieluummin kotimaista ruoan tuotantoa, eikä kuriteta ruoantuottajia.

Ruoantuotanto ja monet muut huoltovarmuuden kannalta oleelliset tuotteet tulevat suurten kaupunkien ulkopuolelta, joten maaseutu on kultaakin arvokkaampaa pitää asuttuna.

Energian tuotanto, turvataan energian omavaraisuus rakentamalla lisää ydinvoimaa, se voisi olla oman sähköverkon selkäranka!

Otetaan myös turvesoita enemmän käyttöön, turve on oiva uusiutuva polttoaine energian lähteenä.


Turvallisuus

Turvallisuuteen pitää ehdottomasti panostaa koska Venäjällä on niin mielivaltainen johtaja. Meidän pitää ainakin lisätä puolustusvoimien määrärahoja. Naton tukikohta on myös tervetullut lisä maaperällemme, se vahvistaisi turvallisuutta. Mutta asia kerrallaan, ensin pitää päästä jäseneksi katsotaan tukikohta asiaa sitten tarkemmin.

Poliisin, rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien määrärahoja on joka tapauksessa lisättävä, siten kansalaisten turvallisuus taattava.

Asuminen ja liikkuminen Suomessa

Asumiskustannukset ja lainojen korot ovat jyrkässä nousussa. Näihin on tehtävä järkeviä muutoksia, asumiskustannukset on saatava kuriin. Asumiskustannusten nousu näkyy myös vuokra-asuntojen vuokrankorotuksina. Energian hinta vaikuttaa oleellisesti myös asumisen ja liikkumisen hintaan, sähkön hintaa on saatava alemmaksi.

Opiskelijat

Työllä tehtävä osuus ei saa vähentää opiskelijan kuukausittaista opintukea, vaan on oltava rajaton katto kk tuloille. Siitä ei pidä rangaista jos jaksaa opiskelun lisäksi tehdä töitä ja hän vapaaehtoisesti rahoittaa sillä opintojaan.

Eläkeläiset

Eläkeläisten palvelut on oltava lähellä ja riittävän laadukkaat.
Eläkeläisille on tarjottava toimintaa ja aktiviteetteja sosiaalisten suhteiden sekä yleisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Esimerkiksi ryhmätoimintaa, ohjattua liikuntaa, työpajoja yms.

Työikäiset

Investoinnit hyvinvointiin, panostetaan ihmisten työ- ja toimintakykyyn niin tulevaisuudessa se kannattaa!

Perhe ja lapset

Perheiden hyvinvointiin pitää panostaa, koska se on yhteiskunnan ja tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää. Siksi lapsille ja lapsiperheille suunnattujen palveluiden resurssit oltava riittävät.

Varhaista tukea pitää lisätä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Lapsiperheiden sekä erityislapsiperheiden sosiaalinen ja taloudellinen tuki on turvattava.

Sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava

Panostetaan sosiaalipalveluihin sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin ja toimenpiteisiin,  näin voimme pitää ehkä soten kustannuskehityksen hallinnassa myös jatkossa. Syntyneiden vahinkojen korjaaminen on aina kalliimpaa kuin niiden torjuminen ennalta.

Sote-alan palvelujen turvaamisen lisäksi tarvitaan myös kustannustehokkaampaa toimintaa, jota ei saada aikaiseksi alibudjetoimalla ja paniikkisäästöillä, vaan järkevällä eri ammattiryhmien välisellä työnjaolla ja ennaltaehkäisevällä toimintamallilla. Keskeisessä roolissa ovat toimivat tietojärjestelmät sekä saumaton yhteistyö erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja muun sosiaalihuollon välillä.

Suurempien kustannusten välttämiseksi erityisesti riittävien henkilöstöresurssien turvaaminen vanhusten ja muiden erityisryhmien asumispalveluissa ja laitoshoidossa, kotihoidossa ja varhaiskasvatuksessa on välttämätöntä. Lyhytnäköinen säästäminen näissä nostaa kalliimpia korjaavia kustannuksia. Näitä ovat esimerkiksi lääkäripäivystyskäyntien lisääntyminen, erikoissairaanhoidon palvelujen kasvu ja lasten häiriökäyttäytymisestä aiheutuvien korjaavien kustannusten kuten lasten huostaanottojen kustannusten kasvu.

Kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaan toimintamallin turvaamiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa työntekijöiden koulutuksesta huolehtiminen ja tarkoituksenmukainen työnjako sekä riittävä koulutetun hoitohenkilöstön määrä ovat ratkaisevia tekijöitä. Jos esimerkiksi potilaan hyvästä perushoidosta terveyskeskusten tai sairaaloiden vuodeosastoilla joudutaan tinkimään, sillä voi olla kohtalokkaat seuraukset potilaan lisäksi myös julkiselle taloudelle.

Mielenterveys ja päihde
Lasten ja nuorten ahdistus- ja mielialaoireet ovat lisääntyneet. Mielenterveyden perusta luodaan jo lapsuudessa. Suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeistä yleisin syy on mielenterveysongelmat.

Näihin on puututtava matalalla kynnyksellä, koska hidastunut avun saaminen lisää ongelmien määrää.

Omaishoitajat

Olen omaishoitajaliiton jäsen ja sitoudun liiton määrittämiin eduskuntavaalitavoitteisiin.

Omaishoitajaliitto on julkaissut vaalitavoitteensa tämän kevään eduskuntavaaleissa. Tärkeimpinä vaatimuksina on työikäisten omaishoitajien aseman parantaminen, omaishoidon tuen kehittäminen sekä omaishoitajayhdistysten toiminnan turvaaminen.

Voit lukea tarkemmin niistä Omaishoitajaliiton sivuilta.

Ympäristö ja luonto

Me emme pelasta maailmaa tekemällä ilmastotekoja Suomessa, jonka takia tehtaat katoavat muihin maihin. Niihin maihin, joissa ei piitata ihmisoikeuksista tai ympäristövelvoitteista ja me saamme vaihtokaupassa vain työttömyyttä ja köyhyyttä sekä lisää ympäristöongelmia. Palautetaan Suomalaisen työn, yrittämisen ja teollisuuden kunnia! Luotetaan teknologian kehittymiseen, joka tosin vaatii aikaa. Päästöjä tulee tietysti vähentää, mutta sen vuoksi ei pidä ajaa alas toimivia tuotantomuotoja, ennen kuin tilalle on saatu teknistaloudellisesti parempia vaihtoehtoja.

Metsien hiilivarastoista, kun puhutaan että puita ei saisi hakata enää, niin hiilinielujen laskentatapoihin on suhtauduttava kriittisesti. Tärkeämpää on tehdä kaikki metsiin liittyvät työt tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Eli kun istutamme puun taimet, hoidamme taimikot ja hakkuiden ennakkoraivaukset niin puut kyllä kasvavat ja niitä riittää. Suomessa on suhteessa pinta-alaan enemmän metsää kuin yhdessäkään toisessa EU-maassa ja puustomme kasvaa poistumaa ja hakkuita enemmän.

Toki luontoa koskettavat asiat ovat erittäin tärkeitä ja hiilineutraalisuus on hyvä tavoite, mutta nykyisellä aikataululla se ei ole järkevää, taloutemme kärsii huomattavasti. Suomi on jo nyt maailman kärkeä matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja maailman suurimpien saastuttajamaiden pitäisi ottaa nämä asiat vakavasti, sitten näillä asioilla olisi oikeasti globaalisti vaikutusta.

Vaikka tuulivoimalat tuovat tuloja kuntaan ja maanomistajille, niin voimaloiden varsinainen tuotto katoaa ulkomaisille omistajille, mutta haitat ja tuleva voimaloiden purku jäävät paikallisille. Tuulivoima on mielestäni hyväksyttävää, jos ne tehtäisiin esimerkiksi moottoriteiden varteen tai merelle, mutta ei keskelle Suomen kauneinta ja arvokasta luontoa. Joka tapauksessa tuulivoimaloiden vaikutuksista, hyödyistä sekä haitoista on hyvä tehdä lisätutkimuksia. Kuntapäättäjien vastuu on suuri, koska lopulta valtuusto päättää tuleeko tuulivoimaa kuntaasi vaiko ei. Se on kuitenkin aina pitkä prosessi ja sen puoleen päättäjillä on aikaa perehtyä ja valmistautua, etteivät päätökset ole sitten ihan tuulesta temmattuja.